29 september 2008

Leda eller ledas...!

Under hösten/vintern kommer jag åter igen att ha en socionomkandidat vid min sida. För 2 år sedan hade jag min första kandidat och det var en ganska speciell upplevelse måste jag säga. Kandidaten skall följa mig i hälarna och var med på, i princip, allt jag gör. Jag måste avsätta en speciell tid varje vecka för handledning och hon skall introduceras i "hur man samtalar med svårt sjuka, döende patienter och deras närstående". Längre fram på terminen skall hon ha egna patientärenden som hon skall sköta självständigt. Allt detta innebär att jag som handledare måste befinna mig på topp hela tiden och vara kolossalt noggrann i allt jag gör och hur jag beter mig. Nu tänker ni nog, "ja, men det är ju ingen konst för Pia, hon är ju alltid på topp och noggrannare människa får man leta efter"! Eller hur, så tänkte ni?

Men det är faktiskt en grannlaga uppgift eftersom jag ju på något vis vill att hon å ena sidan skall känna glädje över sitt yrkesval och bli "en kopia av kurator Pia", å andra sidan skall hon kritiskt granska yrkesrollen och utvecklas i sin egen yrkesroll! Det gäller att stimulera, leda, uppmuntra och "knuffa henne i ryggen" och inte kväva henne i min moderliga famn! Hahahahahahahhahaha.......Nej det blir nog inget med det men jag hoppas att tar initiativ och vågar utmana sig själv.


"En grundläggande utgångspunkt i handledning är att människor i ett socialt
system inte kan förstås isolerade från varandra, utan måste förstås i relation till
varandra. Vi kan inte förändra någon utan enbart oss själva.
Begreppet handledning används i många olika sammanhang och beskrivs på lite
olika vis. Det finns inget konsensus om begreppet. Rådgivning, konsultation,
vägledning, supervision är ord som ofta används när man talar om handledning
."

"Några vanliga handledarfunktioner är:
Containing. Det innebär att handledaren lyssnar på, tar emot –bär den
handleddes oro och förvirring inför problematiska situationer i arbetet. Det blir
en trygghet för den handledde. Handledaren har inga färdiga lösningar på den
handleddes problem.
Ventilfunktion. Handledaren ger den handledde möjlighet att ”ösa ur sig”
känslor av exempelvis olust och irritation. Handledaren accepterar vreden,
tröttheten osv.
Stimulans- och stödfunktion. Detta kommer till uttryck genom handledarens
nyfikna och engagerade förhållningssätt inför den handledde och dennes
”berättelse”.
Identifikation. Handledaren kan bli en förebild både i sitt sätt att bemöta den
handledde och i sitt sätt att reagera i förhållande till de barn som beskrivs.Att handleda någon betyder ju att bokstavligen leda någon vid handen. Det är ju bara att hoppas på att varken hon eller jag känner oss dragna vid nosen vid årsskiftet!!

1 kommentar:

Namn: Eva sa...

Din kandidat kan vara glad ... bättre handledare kan hon inte få ;-)